محصولات وب سامانه کلینیک24

اتوماسیون نرم افزار کلینیک24 تحت وب

نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی کلینیک24 نسخه تحت وب دارای تمامی امکانات حرفه ای برای مدیریت مرکز خدماتی شما می باشد.

با داشتن ناحیه های کاربری مدیر مرکز ، خدمت دهنده ، پذیرش ، صندوقدار ، دستیار ، حسابدار ، انباردار ، CRM ، مراجعه کننده از کامل ترین اتوماسیون های نرم افزاری مدیریت مراکز در ایران می باشد.


نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی کلینیک24 نسخه تحت وب دارای تمامی امکانات حرفه ای برای مدیریت مرکز خدماتی شما می باشد.

تعریف بخش های مرکز ، خدمت دهندگان و خدمات هر بخش ، ارائه خدمات و ثبت پذیرش و نوبتدهی آینده

ثبت مدارک مراجعین ، ثبت سوابق ارائه خدمات و ثبت نسخ الکترونیک و ...

ثبت اطلاعات صندوقداری و مدیریت درآمد بطور کامل ، همراه با جزئیات تخفیف ها ، بیعانه ها ، بدهکاران و ..

ثبت اطلاعات حسابداری و سندها ، مدیریت هزینه ها، تراز حساب ها

ثبت اطلاعات انبارداری ، مدیریت کالا ، فاکتورهای خرید و فروش ، فروشگاه کالا ، موجودی کالا

ماژول ها

ماژول مدیریت درآمد و صندوقداری ماژول پیامک ماژول بیمه گری ماژول پذیرش ماژول درمان نصب ، استقرار و پشتیبانی سال اول ماژول پیش حسابداری ماژول انبارداری ماژول دندانپزشکی ماژول اصلی مرکز وب سامانه ماژول کارکرد پرسنل ماژول نوبتدهی آینده
  • مدت : 12 ماه
  • درصد پشتیبانی : %35